Privacyverklaring

Virtual Secretary 4 You, gevestigd aan
Briljantstoep 44
9403 SH  ASSEN

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Virtual Secretary 4 You, gevestigd aan
Briljantstoep 44
9403 SH ASSEN
info@vs4you.nl
06-12274685

Persoonsgegevens die Virtual Secretary 4 You verwerkt
Virtual Secretary 4 You verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Virtual Secretary 4 You verwerkt:

  • voor- en achternaam;
  • adresgegevens;
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres;
  • gegevens over jouw activiteiten op onze website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Virtual Secretary 4 You verwerkt
De website en/of dienst vanVirtual Secretary 4 You heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Virtual Secretary 4 You kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Virtual Secretary 4 You raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Virtual Secretary 4 You zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@vs4you.nl, dan verwijdert Virtual Secretary 4 You deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Virtual Secretary 4 You persoonsgegevens verwerkt
Virtual Secretary 4 You verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • het afhandelen van jouw betaling;
  • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • Virtual Secretary 4 You verwerkt ook persoonsgegevens als Virtual Secretary 4 You hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die Virtual Secretary 4 You nodig heeft voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Virtual Secretary 4 You neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Virtual Secretary 4 You) tussen zit.

Hoe lang Virtual Secretary 4 You persoonsgegevens bewaart
Virtual Secretary 4 You bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

De gegevens in het boekhoud- en CRMsysteem bewaart Virtual Secretary 4 You tenminste 7 jaar, onder andere om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door Virtual Secretary 4 You verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor Virtual Secretary 4 You andere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Virtual Secretary 4 You verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Virtual Secretary 4 You een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Virtual Secretary 4 You blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Virtual Secretary 4 You gebruikt
Virtual Secretary 4 You gebruikt functionele en analytische cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Virtual Secretary 4 You gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Virtual Secretary 4 You hiermee haar website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Voor een overzicht van de cookies van Virtual Secretary 4 You zie https://vs4you.nl/cookieverklaring.

Google Analytics
Ook door het statistiekenpakket van Virtual Secretary 4 You, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Virtual Secretary 4 You wil graag weten hoe de bezoekers van Virtual Secretary 4 You de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks de website van Virtual Secretary 4 You bezoekt, zodat Virtual Secretary 4 You het gebruik van de website kan optimaliseren. Virtual Secretary 4 You wil natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter wil Virtual Secretary 4 You je zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor heeft Virtual Secretary 4 You goede statistieken nodig. De gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Virtual Secretary 4 You kan je daarom niet persoonlijk herleiden. Virtual Secretary 4 You heeft op 24 mei 2018 een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Verder heeft Virtual Secretary 4 You ‘gegevens delen’ met Google uitgezet. De Google Analytics-cookies niet worden gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.

Omdat Virtual Secretary 4 You de Google Analytics cookie geheel volgens de AVG heeft ingesteld zal deze dan ook gewoon worden geladen en zullen analytische gegevens verzameld worden. Alle cookies worden daarom nog steeds gevonden door de Cookiescanner. Met deze methode wordt daarom geen opt-out geboden via de CookieInfo oplossing.

Mocht je dat wel willen, dan verwijst Virtual Secretary 4 You je naar de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. De add-on voorkomt dat de JavaScript-code van Google Analytics (ga.js, analytics.js en dc.js) die op websites wordt uitgevoerd, informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Virtual Secretary 4 You en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Virtual Secretary 4 You een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Virtual Secretary 4 You van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Hiervoor ga je naar deze pagina: https://vs4you.nl/recht-op-correctie.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vs4you.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Virtual Secretary 4 You jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Virtual Secretary 4 You reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Virtual Secretary 4 You wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe Virtual Secretary 4 You persoonsgegevens beveiligt
Virtual Secretary 4 You neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@vs4you.nl.